Protoplanetary Disc
This page isn't available in your language yet, if you'd like to provide a translation please contact us at info@unawe.org

A protoplanetary disc is a ring of cosmic gas and dust surrounding a very young star. The disc might one day form into a system of planets and moons like our Solar System.

Bạn còn tò mò không? Hãy tìm hiểu...

Space Scoop là gì?

Khám phá thêm về thiên văn học

Inspiring a New Generation of Space Explorers

Những người bạn Space Scoop

Liên hệ

Trang thông tin này được thực hiện với thỏa thuận tài trợ số 638653 của Chương trình Chân trời 2020 của Cộng đồng Châu Âu.