Light Year
This page isn't available in your language yet, if you'd like to provide a translation please contact us at info@unawe.org

A light year is a unit for measuring distance (like a mile or a kilometre). A light year is the distance that light can travel in a year – which is about 9.4 trillion kilometres!

Bạn còn tò mò không? Hãy tìm hiểu...

Space Scoop là gì?

Khám phá thêm về thiên văn học

Inspiring a New Generation of Space Explorers

Những người bạn Space Scoop

Liên hệ

Trang thông tin này được thực hiện với thỏa thuận tài trợ số 638653 của Chương trình Chân trời 2020 của Cộng đồng Châu Âu.