Sloan Digital Sky Survey

SDSS is a huge project dedicated to mapping the entire night sky. It does this using a telescope with a 2.5-metre mirror –  about the size of a double-decker bus. So far, SDSS has covered about a third of the sky, capturing multi-colour images and taking measurements of more than three million cosmic objects!

{Read more Space Scoops based on Sloan Digital Sky Survey Press Releases. Learn more about Sloan Digital Sky Survey.

Bạn còn tò mò không? Hãy tìm hiểu...

Space Scoop là gì?

Khám phá thêm về thiên văn học

Inspiring a New Generation of Space Explorers

Những người bạn Space Scoop

Liên hệ

Trang thông tin này được thực hiện với thỏa thuận tài trợ số 638653 của Chương trình Chân trời 2020 của Cộng đồng Châu Âu.